دستگاه اسکریپر چیست و چه کاربردهایی دارد؟

دستگاه اسکریپر چیست و چه کاربردهایی دارد؟

دستگاه اسکریپر:

دستگاه اسکریپر یکی از ماشین آلات عمرانی می باشد که اکثراً در پروژه های راهسازی کاربرد دارد.

در این مقاله با شما همراه خواهیم بود تا شما را با اسکریپر،انواع آن و کاربردهایش بیشتر آشنا نماییم.

تسطیح اراضی با دستگاه اسکریپر
تسطیح اراضی با اسکریپر شرکت صنعت گستر عطاملک جوین SGAJco

تاریخچه دستگاه اسکریپر:

این ماشین اولین بار در سال ۱۹۴۶ میلادی در کارخانه صنایع تولید ماشین آلات ساختمانی و راه سازی CATERPILLAR تولید شد.

در ابتدا سرعت این ماشین از چند کیلومتر تجاوز نمی کرد.

امّا امروزه  سرعت اسکریپرها با تراکتور چرخ لاستیکی به ۵۵ کیلومتر در ساعت نیز می رسد.

معرفی دستگاه اسکریپر:

اسکریپرها می توانند مواد را در مسافت های حمل متوسط تا زیاد،گودبرداری،بارگیری،حمل و باراندازی کنند.

عموماً دستگاه اسکریپر به عنوان یک گزینه اقتصادی برای کارهای برون شهری پیشنهاد می گردد.

اﺳﻜﺮﻳﭙﺮﻫﺎ در زﻣـﻴﻦ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺎری از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی درﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اسکریپرها ماشین آلاتی می باشند که از آنها برای عملیات تسطیح و مکان هایی که بکارگیری بولدوزر اقتصادی نمی باشد استفاده می گردد.

زیرا در مناطقی که فاصله حمل متوسط است نه از بلدوزر می توان استفاده کرد و نه از ماشین آلاتی با سرعت زیاد چرا که اقتصادی نیست.

در واقع اسکریپرها نوعی ماشین حفاری به حساب آمده.

این ماشین توانایی انجام کار ۵ ماشین را دارد که عبارت اند از:

الف:کندن مواد خاکی(بولدوزر)

ب:بارگیری خاک کنده شده(لودر)

ج:حمل مواد حفاری شده( کامیون ها یا واگن ها)

د:قادر به تسطیح سطح راه هنگام تخلیه و پخش مواد بارگیری شده است(گریدر )

ه:می تواند جاده را کوبیده وغلتک بزند(غلتک)

انواع اسکریپر:

مهمترین انواع این ماشین عبارت اند از:

الف:اسکریپرهای تک موتوره

ب:اسکریپرهای دو موتوره با جفت محور متحرک

ج:اسکریپرهای یک سر گیردار(دو محوری)

د:اسکریپرهای کش-واکش

ه:اسکریپرهای بالابر(نقاله دار)

و:اسکریپرهای سه محوری

در دستگاه اسکریپر دو محوری یا یکسر گیردار از تراکتوری که تنها یک محور دارد استفاده شده است

این گونه اسکریپرها مقاومت غلتشی کمتر و قابلیت بیشتری از اسکریپر سه محوره،که با تراکتور چهار چرخه متداوال کشیده می شوند،دارند.

اسکریپرهای کش-واکش،اسکریپرهایی با جفت محور متحرک می باشند که به وسایل اتصال مجهز هستند و نتیجتاً دو اسکریپر می توانند در بارگیری به هم کمک نمایند.

در اسکریپرهای با جفت محور متحرک،هم چرخ های تراکتور و هم چرخ های اسکریپر می چرخند.

این واحدها اکثراً به دو موتور مجهزند و همین توان اضافی و داشتن جفت محور محرک،منجر می شود که نیروی کشش آنها بیش از اسکریپرهای چرخ معمولی باشد.

در اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪ اﺳﮑﺮﯾﭙﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺠﺎی ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﮐﻤﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺑﺮی ﮐﻪ در روی ﺟﺎم ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . در اﯾﻦ اﺳﮑﺮﯾﭙﺮﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دﯾﻮاره ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺟﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺳﮑﺮﯾﭙﺮﻫﺎی دارای ﺑﺎﻻﺑﺮ دارای ﯾﮏ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻠﻮی ﺟﺎم ﺑﻮده و در ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪن و در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﺎم ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﺎر ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎک وارده ﺑﻪ ﺟﺎم را از ﺟﻠﻮی ﻟﺒﻪ ﺟﺎم ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻣﯽ راﻧﺪ.

در اﺳﮑﺮﯾﭙﺮﻫﺎی دارای ﺑﺎﻻﺑﺮ ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر دادن ﺧﺎک ﺑﻪ درون ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻔﻈﻪ را دارد . در ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﮑﺮﯾﭙﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﻪ دستگاه اﺳﮑﺮﯾﭙﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﮐﻤﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ نیست.

چرخ تراکتور اسکریپر:

چرخ تراکتور اسکریپرها می تواند چرخ زنجیری و یا چرخ لاستیکی باشد.

اگر زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺮم و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﭼﺮخﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮی اﺳﺘﻔﺎده می گردد.

فاصله حمل اقتصادی در اسکریپرهای چرخ زنجیری ۱۰۰ الی ۱۲۰ متر می باشد.

همچنین فواصل حمل بالای ۳۰۰ متر در اسکریپرهای چرخ زنجیری توصیه نمی گردد.

در صورتی که فاصله حمل بیش از ۳۰۰ متر باشد از تراکتور ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ جهت ﺣﻤﻞ ﺧﺎک استفاده می شود.

اسکریپر با تراکتور چرخ لاستیکی بر خلاف اسکریپر با تراکتور چرخ زنجیری معمولاً به کمک بولدوزر  بارگیری می شوند.

دلیل این امر آن است که دستگاه اسکریپر با تراکتور چرخ لاستیکی دارای قدرت کششی اسکریپر با تراکتور چرخ زنجیری نمی باشد.

امروزه در بیشتر پروژه ها از اسکریپرها با تراکتور چرخ لاستیکی استفاده می شود وﺗﺮاﻛﺘﻮر ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮی ندرتاً ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

تقسیم بندی اسکریپرها بر حسب نوع موتور:

در این نوع تقسیم بندی اسکریپرها به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند که عبارت اند از:

الف:اسکریپرهایی که خود دارای موتور به منظور تولید قدرت حرکتی می باشند.

ب:اسکریپرهایی که  بوسیله تراکتور کشیده یا هل داده می شوند.

قسمت های اصلی دستگاه اسکریپر:

مهمترین قسمت های این ماشین به ترتیب عبارت اند از:

الف:جام(bowl)

ب:محفظه جلویی جام(Aprone)

ج:ﺻﻔﺤﻪ تخلیه کننده جام(Ejector)

در ادامه به بررسی هر کدام از موارد فوق الذکر خواهیم پرداخت.

الف:جام(bowl):

ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎم عموماً ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺖ و دارای ﯾﮏ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ درﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﯿﻐﻪ درﺣﯿﻦ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮش ﺧﺎک آﻧﺮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﯿﻐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮود.

ب:محفظه جلویی جام(Aprone):

ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪنﺟﺎم، اﺳﮑﺮﯾﭙﺮ را آﻣﺎده ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎرﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ نماید.

ج:ﺻﻔﺤﻪ تخلیه کننده جام(Ejector):

دﯾﻮاره ﻋﻘب ﺟﺎم ﯾﺎ دﯾﻮاره ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻞ دادن ﺧﺎک ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

نکات مدیریتی انواع اسکریپرها:

الف:بین انواع اسکریپرهای متداول،نوع موتور یکسره گیردار در جاده حمل نسبتاً تخت به طول متوسط مناسب تر از بقیه است.

ب:در جاده های حمل طولانی و ناهموار انواع سه محوره سریع تر می باشند.

ج: اﺳﻜﺮﻳﭙﺮها ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎ ن در ﺳﺮاﺷﻴﺒﻲ بارگیری بشوند تا نیروی واکشی لازم و زمان بارگیری کاهش پیدا کند.

د:برای جدا کردن خاک سخت،آن را پیش از بارگیری با شکافنده یا کلنگ زن خرد نمود.

ه:جاده در بهترین شرایط ممکن نگه داشته شود.بکارگیری تمام وقت یک گریدر در جاده حمل باعث افزایش تولید دستگاه اسکریپر می شود.

و:جاده حمل به اندازه کافی عریض باشد تا بتوان حمل را در سرعتهای بالا بدون خطر انجام داد.در صورت امکان از جاده حمل یک طرفه استفاده بشود.

منبع سایت : jupiterdesign.ir

پیشنهاد خرید اسکریپر شرکت صنعت گستر عطاملک جوین :

لینک

لینک فروشگاه شرکت صنعت گستر عطاملک جوین (مشاوره و خرید انواع ابزار مورد نیاز کشاورزی مدرن):

فروشگاه

شرکت صنعت گستر عطاملک جوین (SGAJ) :

سازنده ماشین آلات و ادوات خاص کشاورزی مدرن ترین دستگاه های تسطیح اراضی اسکریپر و لولر لیزری انواع چیزل پیلر، تریلی کود پاش دامی، انواع سمپاش، انواع روتیواتور افست باغی، زراعی و…
فروش فرستنده ها و سیستم های لیزری و ماهواره ای در صنعت کشاورزی
نظر
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.