1400/07/06
 

لولر ماهواره ای | تسطیح لیزری و ماهواره ای با لولر شرکت صنعت گستر عطاملک جوین

 

1400/07/06
1400/07/05
 

سمپاش پشت تراکتوری | نحوه کار سمپاش سوارشونده شرکت صنعت گستر عطاملک جوین

 

1400/07/05
1400/07/04
 

کودپاش | فیلم نحوه کار کودپاش شرکت صنعت گستر عطاملک جوین

 

1400/07/04
1400/07/03
 

دنوز تمام گردان مخصوص باغات شرکت صنعت گستر عطاملک جوین

 

1400/07/03
1400/07/02

فیلم روتیواتور زراعی | نحوه کار روتیواتور زراعی ساخت شرکت صنعت گستر عطاملک جوین

 

1400/07/02
1400/07/01

سمپاش توربینی stp 2000 لیتری مدل خطی (شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco)

 

1400/07/01
1400/06/31

لولر لیزری شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco

 

1400/06/31
1400/06/30

تسطیح کن پشت تراکتوری سوارشونده مجهز به مکانیسم تنظیم تیغه (دنوز تمام گردان عقب)

 

1400/06/30
1400/06/29

اسکریپر پشت تراکتوری شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco

 

1400/06/29
1400/06/28

روتوچیزل (شخم زن) شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco

 

1400/06/28
1400/06/27

معرفی شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco

 

1400/06/27
1400/06/26

دنوز تمام گردان شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco

 

1400/06/26
1400/06/25

حضور شرکت صنعت گستر عطاملک جوین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی expo مشهد

1400/06/25
1400/06/24

دنوز و روتیواتور شرکت صنعت گستر عطاملک جوین sgajco

1400/06/24
به کمک نیاز دارید؟ مکالمه را شروع کنید