لزوم استفاده از آلفای تخلیه چغندر قند

در زراعت هاي رديفي ( ماشيني برداشت با چغندر كن هاي يك يا دو رديفه انجام مي شود يك دستگاه چغندر كن دولايه در 8 ساعت

حدود 5/3 هكتار ( معادل حدود 50 نفر كارگر) چغندر را از زمين بيرون مي آورد.

همچنين در زراعت رديفي ، از كمباين هاي ويژه برداشت چغندر ( كه انواع آن سالهاست در نقاط مختلف كشور به ويژه خوزستان و

خراسان مورد استفاده است بهره برداري مي شود.

كمباين هاي برداشت چغندر با توجه به انواع مختلف كارهاي سرزدن بهره برداري مي شود. كمباين هاي برداشت چغندر با توجه به انواع

مختلف كارهاي سرزدن چغندر بيرون آوردن ريشه از خاك ،رديف كردن ريشه ها جمع كردن و بارگيري را با هم يا جداگانه انجام ميدهند،

 

يك كارگر با وسايل دستي به طور متوسط در 8 ساعت حدود يك تن چغندر را از زمين بيرون مي آورد، سرزني و بارگيري مي كند در

حالي كه برخي از كمباين ها در همين مدت محصول حدود 8 هكتار ( بيش از 200 تن )را برداشت مي كنند.