گیاه
تسطیح اراضی

تسطیح اراضی

تسطیح اراضی چیست؟ تسطیح اراضی چیست؟ چه فاکتورهایی را باید در تسطیح اراضی در ...

کود

کود

کود، هرگونه مواد طبیعی یا غیرطبیعی است که به خاک یا بافت گیاهان اضافه می‌شود ...